Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạn Tên nhân vật Cấp độ
1 #Ytlbbeg.com 99
2 tlbbeg 12
3 Shanr 1
4 ThanhNga 1
5 TieuMai 1
6 ÓpLaChiên 1
7 TyLer 1
8 MonMien 1
9 NhuLoz 1
10 Ti¬uAnh 1
11 HoàngAnh 1
12 kingzz 1
13 thöÐÕiKa 1
14 News 1
15 Satyr 1
16 Min 1
17 LÕcH°ng 1